TNPSC Study plan for group 4 and 2 / September 20 to October 5 2016 – படிப்பதற்கான கால அட்டவனை செப்டம்பர் 20 முதல் அக்டோபர் 5 வரை

Study Schedule for Group 4 and 2 September 20 to October 5
Dear Friends since we have Completed General Tamil fully and Science, polity now we are going to complete history too remaining subjects are Economy and geography it will be covered by October 20. From October First week I Will upload current Affairs compilation from January 2016 so all subjects will be Covered anyway you have to look Basic General knowledge and Old Question Paper it will helps you Getting higher score in Exam
நண்பர்களே இதுவரை நாம் பொதுத்தமிழ், அறிவியல், மற்றும் அரசியலமைப்புஆகியவற்றை முடித்துள்ளோம் அதேபோல் இந்த அட்டவனையின்மூலம் வரலாறு மற்றும்தேசிய இயக்கம் ஆகியவற்றையையும்முடித்துவிடலாம் . மீதம் இருக்கும்பொருளாதாரம் மற்றும் புவியியல்ஆகியவற்றை அக்டோபர் 20க்குள்முடித்து விடுவோம் . நடப்புநிகழ்வுகளின் தொகுப்பு 2016 ஜனவரியிலிடுந்து அக்டோபர்முதல்வாரத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். எது எப்படி இருந்தாலும்பொதுஅறிவு ஆகியவற்றை படித்துக்கொண்டேஇருக்க வேண்டும்.

Study Plan for History and Modern India
வரலாறு மற்றும் நவீன கால இந்தியா
Date
Topic / unit
Book list
20/09/2016
வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் / சிந்து சமவெளி நாகரிகம் /பண்டைத் தமிழகம்
Prehistoric Period/Indus Valley Civilization/ Ancient Tamilnadu
6th Social Science Term book -1
21/09/2016
வேதகாலம் / சமணமும் பெளத்தமும்
The Vedic Period / Jainism and Buddhism  
6th Social Science Term book -2
22/09/2016
பேரரசுகளின் தோற்றம் / மெளரியருக்குப்பின் இந்தியா
Rise of Kingdoms/ India After Mauryas
6th  Social Science Term book -3

23/09/2016
வட இந்திய அரசுகள் / தக்காண அரசுகள்/ தென்னிந்திய அரசுகள்
North Indian Kingdoms / Kingdom of Deccan/ south Indian Kingdom
7th  Social Science Term book -1
24/09/2016
அரேபியர்  துருக்கியர் படையெடுப்பு/ டெல்லி சுல்தான்கள்
Arab and Turkey Invasion / Delhi Sultans

7th  Social Science Term book -2
25/09/2016
விஜய நகர பாமினி அரசுகள் / பக்தி மற்றும் சூபி இயக்கங்கள்
The Vijayanagar and Bamini Kingdoms /bhakti and Sufi movements
7th Social Science Term book -3
26/09/2016
மொகலாயர்கள் வருகை /மராத்தியர்கள்
Mughals invasion /  Rise of  Maratha

8th Social Science Term book -1
27/09/2016
ஐரோப்பியர் வருகை / ஆங்கிலேய ப்ரெஞ்சு ஆதிக்கப்போட்டிகள்
Advent of Europeans / Anglo French Struggle
8th Social Science Term book -1
28/09/2016
இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சி / காரன் வாலிஸ்/ மார்குயிஸ் ஹேஸ்டிங்க்ஸ்
Rule of British East India Company/ Lord Coronwallis / Lord Marqees Hastings
8th  Social Science Term book -2
29/09/2016
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு / டல்ஹவுசி / மாபெரும் புரட்சி
Lord William Benting / Lord Dalhousie / The Great revolt of 1857
8 th Social Science Term book – 3
30/09/2016
தமிழகத்தில் நாயக்கர்கள் ஆட்சி / தஞ்சாவூர் மராத்தியர்கள் / வேலூர் புரட்சி
The Nayak Rule in Tamil Country / The rule of  Maratha in Thanjavur / vellore Mutiny 1806
8th  Social Science Term book -3
01/10/2016
பண்டைய நாகரிகங்கள்/ கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டின் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள்/ இடைக்காலம்
Ancient civilization / Intellectual Awakening of  Tamilnadu  / Medieval period  
9th  Social Science Term book -1

02/10/2016
தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு மரபுகள்/Cultural Heritage of Tamil Nadu
9th Social Science Term book – 3
03/10/2016
ஐக்கிய நாடுகள் சபை/ ஐரோப்பிய ஒன்றியம் / 1857 ஆம் ஆண்டு பெருங்கலகம்
United Nation Organisation / European Union/  the Great revolt  of 1857
10th Social Science Book
04/10/2016
19 ஆம்  நூற்றாண்டின் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் /இந்திய விடுதலை இயக்கம் காந்திக்கு முன்பு / இந்திய விடுதலை இயக்கம் காந்திக்கு பின்பு
19th century Socio religious movement /
Freedom movement before Gandhi
Freedom movement after Gandhi
10th Social Science Book

05/10/2016
விடுதலை இயக்கத்தில்  தமிழ் நாட்டின் பங்கு / தமிழ் நாட்டின் சமுதாய மாற்றங்கள்
Role of freedom movement in Tamilnadu/ social Transformation in Tamilnadu
10th Social Science Book
Note
ü Revise General Tamil daily
ü Daily spend one hour for Aptitude Practice
ü For General English Follow school books and high School English Grammar by Wrenn and Martin already we have Completed School books and Grammar part B of the syllabus
ü Along with Read General knowledge
ü Take a test Practice Periodically
                                       Wish you all the Success

Iyachamy Murugan  


TNPSC/ CURRENT AFFAIRS IN TAMIL – 2016 AUGUST CURRENT AFFAIRS IN TAMI/ நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் 2016 PDF

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் , குருப் , 4 மற்றும் 2, மற்றும் குருப் 1 மற்றும் 2 முதல் நிலைத் தேர்விற்கும் , முதன்மைத் தேர்விற்கும் ஏற்ற வகையில் நடப்பு நிகழ்வுகள்  தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளன.

TNPSC GROUP 1 PRELIMINARY SYLLABUS AND BOOK LIST IN ENGLISH 2016 PDF

TNPSC GROUP 1 PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READING 2016
GENERAL SCIENCE


PHYSICS:
Universe General Scientific laws Scientific instruments Inventions and discoveriesNational scientific laboratoriesScience glossaryMechanics and properties of matterPhysical quantities, standards and unitsForce, motion and energy electricity and Magnetism electronics & communications Heat, light and soundAtomic and nuclear physicsSolid State PhysicsSpectroscopy – Geophysics Astronomy and space science.
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Science book
ü  12thphysics unit no, 6,8 read the basic areas
ü  You can use any one general knowledge/ Lucent general Knowledge/Arihant/ Tata Mgraw Hill general Studies manual
CHEMISTRY: Elements and CompoundsAcids, bases and salts Oxidation and reduction – Chemistry of ores and metals Carbon, nitrogen and their compoundsFertilizers, pesticides, insecticidesBiochemistry and biotechnologyElectrochemistryPolymers and plastics
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Science book
ü  11thchemistry 8th lesson associated with nitrogen and unit no 17,18
ü  12thChemistry unit no 21 and 22
ü  You can use any one general knowledge/ Lucent general Knowledge/Arihant/ Tata Mgraw Hill general Studies manual
BOTANY: Main Concepts of life scienceThe cellbasic unit of lifeClassification of living organismNutrition and dieteticsRespirationExcretion of metabolic wasteBio-communication
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Science book
ü  11thbotany unit no 2,4,7
ü  12thBotany unit no -3,4,6
ü  You can use any one general knowledge/ Lucent general Knowledge/Arihant/ Tata Mgraw Hill general Studies manual
ZOOLOGY: Blood and blood circulationEndocrine systemReproductive systemGenetics the science of heredityEnvironment, ecology, health and hygiene, Biodiversity and its conservationHuman diseases, prevention and remediesCommunicable diseases and non communicable diseasesAlcoholism and drug abuseAnimals, plants and human life.
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Science book
ü  11thZoology 3rd lesson
ü  12thZoology unit no 1,6,7 ( if time permits read full book of 11th and 12th)
ü  You can use any one general knowledge/ Lucent general Knowledge/Arihant/ Tata Mgraw Hill general Studies manual
UNIT – II: CURRENT EVENTS
History – Latest diary of events – National National symbols Profile of StatesDefence, national security and terrorismWorld organizationspacts and summitsEminent persons & places in newsSports & gamesBooks & authors Awards & honoursCultural panoramaLatest historical eventsIndia and its neighbours Latest terminologyAppointmentswho is who?
Political Science- India’s foreign policy Latest court verdicts – public opinion Problems in conduct of public elections Political parties and political system in India Public awareness & General administration Role of Voluntary organizations & Govt., Welfare oriented govt. schemes, their utility
Geography – Geographical landmarksPolicy on environment and ecology
Economics- Current socioeconomic problemsNew economic policy & govt. sector
Science – Latest inventions on science & technology Latest discoveries in Health Science Mass media & communication
Suggested Reading
ü  The Hindu  News paper
ü  News paper is the best source for Current Affairs
ü  Last 10 month current Affairs is enough
UNIT – III: GEOGRAPHY
Earth and Universe Solar system Atmosphere hydrosphere, lithosphere Monsoon, rainfall, weather and climate Water resources rivers in India Soil, minerals & natural resourcesNatural vegetationForest & wildlifeAgricultural pattern, livestock & fisheriesTransport & communicationSocial geography – populationdensity and distributionNatural calamities – disaster managementClimate change impact and consequences mitigation measuresPollution Control.
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Geography
ü  NCERT 11th Fundamental of Physical Geography
ü  NCERT 12th, India Physical environment, India People and Economy, Fundamentals of Human Geography.
ü  For Tamilnadu Related Geography refer Internet or Shankar IAS Tamilnadu Handbook.
UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA
Prehistoric events Indus valley civilizationVedic, Aryan and Sangam ageMaurya dynastyBuddhism and JainismGuptas, Delhi Sultans, Mughals and MarathasAge of Vijayanagaram and the bahmanisSouth Indian historyCulture and Heritage of Tamil peopleAdvent of European invasionExpansion and consolidation of British ruleEffect of British rule on socioeconomic factorsSocial reforms and religious movementsIndia since independence Characteristics of Indian cultureUnity in diversity –race, colour, language, customIndiaas secular stateOrganizations for fine arts, dance, drama, musicGrowth of rationalist, Dravidian movement in TNPolitical parties and populist schemes – Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, Pandit Ravishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.
Suggested Readings:
ü  6thto 10th Social Science ( in 9th History part study only Tamilnadu Culture and heritage)
ü  11thand 12th history book
ü  12thInidan Culture
ü  For Leaders, like Rukumani Arundel, Jiddu Krihnamoorthy Refer Internet
ü  Modern Tamilnadu History Dr, K, Venkatesan or Tamilnadu History Dr Darmaraj
UNIT – V: INDIAN POLITY
Constitution of India Preamble to the constitution Salient features of constitution Union, State and territory Citizenshiprights amend duties Fundamental rights Fundamental duties Human rights charter Union legislature – Parliament State executive State Legislature – assembly Status of Jammu & Kashmir Local government – panchayat raj – Tamil Nadu Judiciary in India – Rule of law/Due process of law Indian federalism – center – state relations Emergency provisions Civil services in India Administrative challenges in a welfare state Complexities of district administration Elections Election Commission Union and State Official language and ScheduleVIII Amendments to constitution Schedules to constitution Administ
rative reforms & tribunals
Corruption in public life Anticorruption measures – Central Vigilance Commission, lokadalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India. Right to information Central and State Commission Empowerment of womenVoluntary organizations and public grievances redressal Consumer protection forms.
Suggested Readings:
ü  Indian Polity K.Lakshmigandh
ü  12thpolitical Science book
ü  6 to 10th Social Science ( only civics part)
ü  Old Question Bank Also
UNIT – VI: INDIAN ECONOMY
Nature of Indian economy Fiveyear plan models an assessment Land reforms & agriculture Application of science in agriculture Industrial growth Capital formation and investmentRole of public sector & disinvestmentDevelopment of infrastructure National income Public finance & fiscal policy Price policy & public distributionBanking, money & monetary policy Role of Foreign Direct Investment (FDI) WTOglobalization & privatization Rural welfare oriented programmes Social sector problems – population, education, health, employment, poverty HRD – sustainable economic growthEconomic trends in Tamil Nadu Energy Different sources and development Finance Commission Planning Commission National Development Council
Suggested Readings:
ü  11thEconomy book
ü  12thEconomy read last two chapter only
ü  Pratiyogita Darban Economy special Edition .
ü  Arihant / Lucent General Knowledge Book
UNIT – VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT
National renaissanceEarly uprising against British rule1857 Revolt Indian National Congress Emergence of national leaders Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji Growth of militant movements Different modes of agitationsEra of different Acts & PactsWorld war & final phase struggle Communalism led to partition Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & Others Birth of political parties /political system in India since independence
Suggested Readings:
ü  12thHistory book
ü  Struggle for independence Dr.K venkatasen
UNIT – VIII: APTITUDE & MENTAL ABILITY
Conversion of information to data Collection, compilation and presentation of data Tables, graphs, diagrams Parametric representation of dataAnalytical interpretation of data SimplificationPercentageHighest Common Factor (HCF)Lowest Common Multiple (LCM)Ratio and ProportionSimple interestCompound interestAreaVolumeTime and Work Behavioral ability Basic terms, Communications in information technology Application of Information and Communication Technology (ICT) Decision making and problem solving Logical Reasoning Puzzles – Dice Visual Reasoning Alpha numeric Reasoning Number Series Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences.
Suggested Readings:
ü  Quantitative Aptitude R.S Agarwall with previous year Question practice
Important updates
Ø  For Some Subjects Like Struggle for Independence, polity , Geography you can prepare simultaneously for mains examination also.
Ø  If you want to prepare science for mains you refer old science book 2004 edition
Ø  Before start studying you see and analyze previous year question paper of Civil Services preliminary.
Ø  Give more Attention to Current Affairs
Question Distribution
150 questions General Studies, 50 questions on Mental Ability. Each Question Carries 1.5 Marks.
Question Analysis of Previous Group 1 preliminary Exam 2014 & 2015
Subject
Question 2015
Question 2014
General Science
32
34
Polity
22
26
Geography
11
20
Economy
16
19
Mental ability/ Aptitude
50
48
Current Affairs / GK
41
27
History/Culture/ Tamilnadu
28
26
Total
200
200
Soon Study Schedule and Study Notes will be uploaded in Website www.iya.competitiveexam.in. Prime objective of this Program for Rural Aspirants. If you have any doubts/ Queries Kindly mail to [email protected]
                                                                         Wish you all the Success

                                                                           IYACHAMY MURUGAN
How to Start Your Preparation 

TNPSC – GROUP 4 /2/2A/VAO- பொதுத்தமிழ் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்- PDF

இப்புத்தகம் தமிழ் நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் ஆதாரப்புத்தகம் மற்றும் பள்ளிப்பாட நூல்களுக்கும் ஆதாரப்புத்தகம் ஆகும். இதனை முறையாக பாடத்திட்டத்தோடு ஒப்பிட்டுப் படித்தால் சிறப்பான மதிப்பெண் பெற் இயலும்.

குருப் 2 முதன்மைத் தேர்விற்கான அறிவுறைரைகள் Instruction to the Candidates

குருப் 2 முதன்மைத் தேர்விற்கான அறிவுறைரைகள்
Instruction to the Candidates
1.    First Read the instruction given in Question paper/Hall Ticket/ Answer booklet. Then start writing
2.    Use single colour pen only from writing your register number to end of the answer sheet
3.    Don’t use pencil 
4.    For writing drawing underlining every think must be in same pen / colour only
5.    don’t use unnecessary  symbols
6.    write in only language if  u write in Tamil u must be write all question in Tamil  ( for Technical words u can use English )
7.    Try to Attend All Questions. For three mark question Fix certain time limit as well as 8 mark and 15, essay also.
8.    Total number of pages in the Booklet is 58.
9.    Do not write wrong answer because for each answer you have to write in limited space.
1.    முதலில் வினாத்தாள் / விடைத்தாள் அல்லது நுழைவுச் சீட்டு ஆகியவற்றில் கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை தெளிவாக படித்த பின்பு எழுத துவங்குங்கள்
2.    ஒரே நிறம் ஒரே பேனாவில் தான் தேர்வு முழுவதும் எழுத வேண்டும். பதிவு எண் நிரப்புவதில் இருந்து விடைத்தாளின் கடைசிப்பக்கம் வரை.
3.    பென்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடாது
4.    எழுதுதல், படம் , வரைதல், அடிக்கோடிடுதல் , ஆகிய அனைத்தும் ஒரே விதமான பேனா அதே விதமான மையை பயன்படுத்த வேண்டும் ( தலைப்பு ஊதா  நிறத்திலும் அடிக்கோடிடுதல் கறுப்பு நிறத்திலும் இருக்க கூடாது)
5.    தேவையற்ற குறீயீடுகள் இடக்கூடாது
6.    ஒரே மொழியில் தான் தேர்வு எழுத வேண்டும், நீங்கள் தமிழில் எழுத நினைத்திருந்தால் தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் என்றால் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுத வேண்டும். ஒரு கேள்வி தமிழிலும் வேறு கேள்வி ஆங்கிலத்திலும் எழுதுதல் கூடாது
7.    அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க முயற்சி செய்க.
8.    கூடுமானவரை ஒவ்வோரு பகுதிக்கும் நேரத்தை பிரித்து விடையளிக்க முயற்சி செய்க; அதாவது 3 மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம், 8 மற்றும் 15 மேலும் கட்டுரை எனப் நேரத்தை ஒதுக்கி விடையளிக்க முயற்சி செய்க.
9.    விடைத்தாளில் 58 பக்கங்கள் மட்டுமே இருக்கும், எனவே தவறாக எழுதினால் மறுபடியும் எழுத இடம் இருக்காது, கவனமாக விடையளிங்கள்.
வாழ்த்துக்களுடன்
ஐயாச்சாமி முருகன்.

9952521550

error: Content is protected !!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.