நவீன கால இந்தியா

( 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டது)

 1. ஐரோப்பியர் வருகை
 2. கிழக்கிந்திய வணிகக்குழுவின் கீழ் இந்தியா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்
 3. காரன்வாலிஸ் பிரபு
 4. வெல்வெஸ்லி பிரபு
 5. ஹேஸ்டிங் பிரபு
 6. வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு
 7. டல்ஹசி பிரபு
 8. பிரிட்டிஷாரின் வருவாய்  நிர்வாகம் மற்றும் பொருளாதாரக்கொள்கை
 9. கல்வி , சமுதாய சீர்திருத்தங்கள்
 10. பாளையக்காரர் கிளர்ச்சி
 11. வேலூர் கலகம்
 12. 1857 ஆம் ஆண்டு பெருங்கலகம்
 13. 1858 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் இந்தியா லிட்டன், ரிப்பன், கர்சன்
 14. சமூக , சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
 15. இந்திய தேசிய இயக்கம் 1885 -1905
 16. இந்திய தேசிய இயக்கம் 1905 – 1920
 17. இந்திய தேசிய இயக்கம் 1920 -1947
 18. இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு
 19.  நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி
 20. அரசியல் அமைப்பின் வளர்ச்சி
 21. விடுதலைக்குப் பின் இந்தியா

Download Modern India Notes in Tamil

error: Content is protected !!